Academics

   Teaching Staff

  1. Dr. SADHANA KARALI (HM)
  2. FR. JOSEPH TOPPO SJ
  3. BR. CHATTU SJ
  4. BR. MANU  SJ
  5. Mr. PRABIR KUMAR DAS
  6. Mr. SUSHOVAN CHATTERJEE
  7. Mrs. MADHABI  GHOSH
  8. Mrs. SAMPA MUKHERJEE
  9. Mrs. SWAPNA RAYCHAUDHURI
  10. Mr. NILMONI L. MAKHAL
  11. Mr. AMRITA RONG
  12. Mr. ATULANANDA PRAMANIK
  13. Mr. ANUP GAYEN
  14. Mr. KALYAN KR. MANDAL
  15. Mr. DILIP DAS
  16. Ms. MADHUMITA MURMU
  17. Mrs. SHRABANTI RONG GHOSHAL
  18. Mr. ANIMESH BISWAS
  19. Mr. BIPLOB MAJI
  20. Mrs. SAMPA MUNSHI
  21. Mr. SUBHENDU BISWAS
  22. Mr. MANAS MAHALA
  23. Mr. PARTHA SARATH CHAKRABORTY
  24. Ms. PRIYANKA HALDER
  25. Mr. PULAKESH PANDIT
  26. Mr. SUBRATA KR. DAS
  27. Mrs. MAHUA MONDAL
  28. Mr. AMAR KAR
  29. Ms. PAROMITA BISWAS
  30. Mr. RAJKUMAR MISTRY
  31. Mr. SUBHANKAR MONDAL
  32. Mr. PALASH BISWAS
  33. Mr. SUMAN JANA
  34. Mr. DINESH SARDAR
  35. Mr. KUSHAL GAYEN
  36. Mr. SOUMITRA DOLUI
  37. Mr. BHAKTA MONDAL
  38. Mr. SUDIP BHOWMICK

 

Non Teaching Staff

Clerk – 1. Mr. Kaushik Bag

 1. Mr. Ashish Bor 

Group D – 1. Mr. Samir Naskar 

 1. Mr. Bidyut Bor 

Class Teachers for 2021

5 A.  Mr. MANAS MAHALA

5 B. Ms. PAROMITA BISWAS

5 C. Mr. SUBHANKAR MONDAL

6 A. Mrs. SAMPA MUNSHI

6 B. Ms. MADHUMITA MURMU

6 C. Mr. SUMAN JANA

7 A. Mr. KALYAN KR. MANDAL

7 B. Mr. PULAKESH PANDITS

7 C. Mr. SUBHENDU BISWAS

8 A. Mr. RAJKUMAR MISTRY

8 B. Mrs. SWAPNA RAYCHAUDHURI

8 C. Mr. BIPLOB MAJI

9 A. Mrs. MADHABI  GHOSH

9 B. Ms. PRIYANKA HALDER

9 C. Mr. NILMONI L. MAKHAL

10 A. Mr. DILIP DAS

10 B. Mr. AMAR KAR

10 C. Mr. DINESH SARDAR

11 A. Mr. PALASH BISWAS

11 B. Mr. ATULANANDA PRAMANIK

12 A. Mrs. SHRABANTI RONG GHOSHAL

12 B. Mr. ANUP GAYEN

Subject Teachers
Bengali
 1. Dr. SADHANA KARALI
 2. Mr. ANUP GAYEN
 3. Mr. MANAS MAHALA
 4. Mr. SUBHANKAR MONDAL
 5. Mr. DILIP DAS
English 
 1. Fr.  JOSEPH TOPPO SJ
 2. BR. CHATTU SJ
 3. BR. MANU  SJ
 4. Mrs. SHRABANTI RONG GHOSHAL
 5. Ms. PRIYANKA HALDAR 
 6. Mr. PULAKESH PANDIT 
 7. Mr. RAJKUMAR MISTRY 
Mathematics  
 1. Mr. SUSHOVAN CHATTERJEE 
 2. Mr. SUBHENDU BISWAS 
 3. Mr. SUMAN JANA 
History 
 1. Mrs. SAMPA MUKHERJEE
 2. Mr. NILMONI L. MAKHAL  
Geography 
 1. Mrs. SWAPNA RAYCHAUDHURI
 2. Ms. MADHUMITA MURMU 
 3. Mr. BIPLOB MAJI 
Life Science 
 1. Mr. DINESH SARDAR
 2. Mr. KALYAN KR. MONDAL 
 3. Ms. PAROMITA BISWAS 
Physical Science 
 1. Mr. AMAR KAR 
 2. Mrs. MADHABI MAJUMDAR 
Work Education 
 1. Mr. AMRITA RONG 
 2. Mrs. MAHUA MONDAL 
Physical education 
 1. Mr. PRABIR KR. DAS 
 2. Mr. SUBRATA KR. DAS 
Computer 
 1. Mr. ANIMESH BISWAS 
 2. Mr. PARTHA SARATHI CHAKRABORTY.
COMMERCE 
 1. Mr. ATHULANANDA PRAMANIK 
 2. Mrs. SAMPA MUNSHI
Political Science 
 1. Mr. PALASH BISWAS 
Education 
 1. Mr. ANUP GAYEN